Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023


Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμ. 8η/18.05.2022 (τροπ. της υπ΄αριθμ. 6ης/06.04.2022) για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις αυτού, στην πόλη της Μύρινας Λήμνου.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο

Τίτλος: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ»

Εξεταστέα Ύλη

Κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στα προκαρυωτικά και στα ευκαρυωτικά κύτταρα, γνώση για τα διάφορα οργανίδια και ενδοκυττάρια διαμερίσματα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου (πυρήνας, ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, μιτοχόνδρια κτλ) και τη λειτουργία του καθενός, γνώση για τα κοινά μακρομόρια (νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες, σάκχαρα και λιπίδια) που απαντώνται σε όλους τους τύπους των κυττάρων, τη δομή και τo βιολογικό ρόλο των νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA), τα χρωμοσώματα και τον κυτταρικό κύκλο, τους μηχανισμούς για την ακριβή αντιγραφή των γενετικών πληροφοριών και το σύστημα επιδιόρθωσης των λαθών στο DNA, τη ροή των γενετικών πληροφοριών (μεταγραφή και μετάφραση), τη δομή της λιπιδικής διπλοστοιβάδας των κυτταρικών μεμβρανών και τον τρόπο λειτουργίας των μεμβρανών (μηχανισμός διαπερατότητας και διαμεμβρανικές μεταφορικές πρωτεΐνες), τις βασικές αρχές του κυτταρικού μεταβολισμού, τη δομή και τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και την παραγωγή ενέργειας κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση, τη δομή και τη λειτουργία των χλωροπλαστών και την παραγωγή ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1)Το κύτταρο: Μια μοριακή προσέγγιση (Geoffrey M. Cooper). Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 8η έκδοση, Έτος έκδοσης: 2021. (ISBN: 978-618-5135-20-1)

2) Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts Bruce, Hopkin Karen, Johnson Alexander, Morgan David, Raff Martin, Roberts Keith, Walter Peter). BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 5η έκδοση, Έτος έκδοσης: 2021, (ISBN: 9789925588145)

3) Βιολογία, Τόμος Ι, Η χημεία της ζωής-Το κύτταρο-Γενετική (CAMPBELL N., REECE J., κ.ά). ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Έτος έκδοσης: 2010. (ISBN: 978-960-524-306-7)

Διάρκεια Εξέτασης: δυο (2) ώρες.

Μάθημα 2ο

Τίτλος: «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ»

Εξεταστέα Ύλη

Στοιχεία – Ιδιότητες, εξισώσεις, moles, στοιχειομετρία, αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα, περιοδικότητα και ατομική δομή, ιοντικοί δεσμοί – χημεία κύριων ομάδων, ομοιοπολικοί δεσμοί και μοριακή δομή, θερμοχημεία – χημική ενέργεια, αέρια – ιδιότητες και συμπεριφορά, υγρά, στερεά και αλλαγή φάσεων, διαλύματα και οι ιδιότητές τους, χημική κινητική, χημική ισορροπία, υδατική ισορροπία – οξέα και βάσεις, ρυθμιστικά διαλύματα, εφαρμογές υδατική ισορροπίας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γενική Χημεία (2002), D.D. Ebbing, S.D. Gammon, μετάφραση Ν. ΚΛΟΥΡΑΣ (ISBN: 9607990668).

Διάρκεια Εξέτασης: δυο (2) ώρες.

Μάθημα 3ο

Τίτλος: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

Εξεταστέα Ύλη

Αναλογίες, Ρυθμοί Μεταβολής, Δείκτες, Λόγοι: Αναλογίες, Συγκριτικές μελέτες, Ευαισθησία, Πιστότητα, Ρυθμός μεταβολής, Λόγοι.

Οργάνωση και Περιγραφή Στατιστικών Στοιχείων: Διάταξη, Ομαδοποίηση, Ιστόγραμμα, Πολύγωνο Συχνοτήτων, Διάγραμμα αθροιστικών συχνοτήτων, Μέτρα κεντρικής τάσης, μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας, δείκτες διαφοροποίησης και ομοιογένειας.

Πιθανότητες: Θεωρία συνόλων, δειγματικοί χώροι, ενδεχόμενα και πιθανότητες, βασικοί νόμοι πιθανοτήτων.

Κατανομές πιθανοτήτων διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών: Τυχαίες μεταβλητές, κατανομή πιθανότητας και αθροιστική κατανομή πιθανότητας μιας διακριτής τυχαίας κατανομής, διωνυμική κατανομή πιθανότητας, κατανομή Poisson, κατανομή πιθανότητας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής, κανονική κατανομή, τυποποιημένη κανονική κατανομή.

Στατιστική επαγωγή, σημειακές εκτιμήτριες και διαστήματα εμπιστοσύνης: Κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμήτριες και σημειακές εκτιμήσεις των παραμέτρων ενός πληθυσμού, ιδιότητες των σημειακών εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης, προσδιορισμός μεγέθους δείγματος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1) “Βιοστατιστική”, Σταυρινός-Παναγιωτάκος, εκδόσεις Gutenberg

2) “Βιοστατιστική”, Παπαϊωάνου-Φερεντίνος, εκδόσεις Σταμούλη

Διάρκεια Εξέτασης: δυο (2) ώρες.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2022 – 2023 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2022.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης.

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

  • Ευκρινές Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο θα βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://katataktiries.aegean.gr/ από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15η Νοεμβρίου 2022.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://sites.google.com/view/fns-aegean/Anakoinoseis/Genikes_Anakoinoseis

και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://studies.aegean.gr/. Επίσης έχει αναρτηθεί στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες η σχετική με το θέμα Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-13-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β)

ΤΕΤΔ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ 81 400 Μύρινα Λήμνος.

Τηλέφωνο 225140 83014 & 83100


Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση σε αρχείο pdf (link).