Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων & Ποτών (ΦΕΚ 1552/Β/23.04.2020)

Το εργαστήριο ειδικεύεται στην μελέτη, μέτρηση και κατανόηση των συναισθηματικών αντιδράσεων προς τρόφιμα & ποτά, και σύνδεση της οργανοληπτική αντίληψη τους από τον άνθρωπο με βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης και δομής του τροφίμου. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Εργαστήριο Διατροφής και Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 158/Β/21.01.2021)

Το Εργαστήριο Διατροφής και Δημόσιας Υγείας εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα διεπιστημονικά γνωστικά της διατροφής και της δημόσιας υγείας, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο

Εργαστήριο Αξιοποίησης Υποπροϊόντων Βιομηχανίας Τροφίμων με Φυσικοχημικές και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες (ΦΥΧΗΒΙΟ) (ΦΕΚ 158/Β/21.01.2021)

Το Εργαστήριο «ΦυΧηΒιο» εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Μηχανικής Τροφίμων, των Φυσικοχημικών Διεργασιών και της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων με προσανατολισμό στην επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων προς την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Εργαστήριο Αειφόρου Αγροδιατροφής και Ευφυούς Γεωργίας (ΕΑΑΔΕΓ) (ΦΕΚ 2844/Β/01.07.2021)

Το Εργαστήριο Αειφόρου Αγροδιατροφής και Ευφυούς Γεωργίας εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα της Αειφόρου Διατροφής, της Αγροδιατροφής, της Ευφυούς Γεωργίας και της Διαχείρισης των Βιοτικών Πόρων, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα των Υπολογιστικών προσομοιώσεων, της Μηχανικής μάθησης, του Σχεδιασμού επιδημιολογικών, κλινικών και πειραματικών μελετών, της Επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, της Ανάλυσης γενετικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας και της Γονιδιωματικής. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα των λειτουργικών υλικών και επιφάνειών που κατασκευάζονται με μεθόδους Νανοτεχνολογίας με εφαρμογές στην θεματική περιοχή της επιστήμης των τροφίμων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.