Επαγγελματικές Προοπτικές

Επαγγελματικές Προοπτικές

Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί, και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον. Όλες οι έρευνες διεθνώς αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η σπουδή του καταναλωτή προς τα ποιοτικά, ασφαλή τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις θα αυξάνεται εκθετικά.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του καταναλωτή. Έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι Προϊόντων Διατροφής), όσο και στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης / Συνεχούς Εκπαίδευσης).


Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους εξής τομείς:

i) Έρευνα, ανάπτυξη και διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής.

ii) Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων.

iii) Τεχνικές πωλήσεων και υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων.

vi) Ανάλυση των συστατικών των προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της ποιότητας αυτών.

v) Διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας και έλεγχος της εφαρμογής τους από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

vi) Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.

vii) Παροχή συμβουλών διατροφής. Οργάνωση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα.

viii) Βασική έρευνα και εκπαίδευση στις Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής.


Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης αφενός μεν στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύμβουλοι Διατροφής, Μονάδες Διατροφής κ.α.), αφετέρου δε στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.) έχοντας τις κάτωθι δραστηριότητες:

i) Χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τροφίμων. Αναλύσεις ανίχνευσης γενετικών τροποποιήσεων.

ii) Προτάσεις στην πολιτική αποφάσεων που αφορά στη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας: Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση – Κατανάλωση, για βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών βάσει σύγχρονων επιχειρηματικών κανόνων και ορθών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας που θα ικανοποιούν την οικονομία και τη δημόσια υγεία

iii) Εποπτεία και Έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Σύνταξη, εφαρμογή και έλεγχος συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης.

iv) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων.

v) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση-αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγής της.

vi) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στους τομείς της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και του μάρκετινγκ τροφίμων.

vii) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης νέων τροφίμων, με στόχο την παραγωγή διατροφικών προϊόντων με πιστοποιημένα οφέλη για την υγεία (λειτουργικά τρόφιμα) ή/και με αυξημένη διάρκεια συντήρησης μέσω χρήσης νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών.

viii) Παροχή συμβουλών διατροφής στους πολίτες. Σχεδιασμός, οργάνωση και επιτέλεση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί φορείς κ.α.), με σκοπό την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και την επίτευξη των ορθότερων διατροφικών επιλογών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σχεδιασμός μενού σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία, με βάση τις αρχές της ορθής διατροφής.

ix) Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων, προώθηση και υποστήριξη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισής τους.

x) Ενασχόληση με την έρευνα στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής.

xi) Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Δημόσιους φορείς ή/και Επιστημονικές Εταιρείες.

xii) Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα αντικείμενα τροφίμων και διατροφής (ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. κ.α.).


Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων της Ελλάδος, το Τμήμα έχει ήδη εδραιώσει συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.).