Ερευνητικά Προγράμματα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ), ως φορέας υποδοχής:


Χρηματοδότηση: ~ 120.000,00 €Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Περίοδος υλοποίησης: 2021-2023.

Συνολικός Π/Υ: 200.000,00 €


Χρηματοδότηση: ~ 150.000,00 €


Χρηματοδότηση: ~ 150.000,00 €
Συμμετοχή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) σε άλλους φορείς υποδοχής: