Ερευνητικά Προγράμματα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ), ως φορέας υποδοχής:


 • «Ενίσχυση ποιοτικών χαρακτηριστικών και προβιοτικού δυναμικού Ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού (GREEK BIO YOGURT)»

Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Περίοδος υλοποίησης: 2021-2023.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκιαούρης Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΤΔ, ΠΑ.

Συνολικός Π/Υ: 200.000,00 €


 • Erasmus+. Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης: Strengthening Key Competences in Agriculture for Value Chain Knowledge (SKILLS)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαρρής Δημήτρης, Επ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ

Χρηματοδότηση: ~ 150.000,00 €


 • Erasmus+. Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης: Integrating Digital Innovations in Bee-keeping (BEE-In)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαρρής Δημήτρης, Επ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ

Χρηματοδότηση: ~ 150.000,00 €


 • AGRICA II: Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Αιγαίου
  Ερευνητικό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Περιφερειακή Αριστεία- ΕΣΠΑ 2014-2020,
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση; 1.178.162,65 €


 • Τίτλος Πράξης: «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (Infrastructure of Microbiome Applications in Food Systems-FoodBiomes-FoodBiomes)».
  Χρηματοδότηση: «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) [Συντονιστής Φορέας], Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ), Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων (ΙΠ). Υποέργο 2: Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, FoodBiomes ΠΑ.
  Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης. Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Σαρρής.
  Προϋπολογισμός υποέργου ΤΕΤΔ ΠΑ: 460.000 € Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 3.943.405 €.


 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων και άλευρων εναλλακτικών του σιταριού για την παραγωγή καινοτόμων κράκερ - Ακρωνύμιο: NewCracker.
  Ερευνητικό πρόγραμμα: Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) (Περίοδος Υλοποίησης: 2020-2023).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκατζιώνης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 447.754,38 €


 • Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για τη παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία: GrWheat
  Ερευνητικό πρόγραμμα: Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) (Περίοδος Υλοποίησης: 2020-2023).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 156.332,00 €


 • Μεταγραφικός προσδιορισμός συνδυαστικής επαγωγής ανθεκτικότητας (προσαρμογής στο στρες) και μολυσματικότητας σε κύτταρα Listeria monocytogenes συνέπεια έκθεσης αυτών σε αντιμικροβιακές ενώσεις.
  Ερευνητικό πρόγραμμα: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ‐ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014‐2020 (Περίοδος Υλοποίησης: 2020-2021).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκιαούρης Ευστάθιος, Επίκ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 46.000 €.


 • Αξιολόγηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης της Μεσογειακής Διατροφής ως πρότυπου αειφόρου διατροφής στην ψυχική υγεία και την ευζωία του φοιτητικού πληθυσμού των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
  Ερευνητικό πρόγραμμα: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ‐ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014‐2020 (Περίοδος Υλοποίησης: 2020-2021).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαγκίνης Κων/νος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 41.000 €


 • Μεθοδολογία χωροχρονικής ανάλυσης των διαταραχών στους θυμαρότοπους για τη διατήρηση και αποκατάσταση τους σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας συστήματα πολυφασματικών εικόνων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες.
  Ερευνητικό πρόγραμμα: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ‐ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014‐2020 (Περίοδος Υλοποίησης: 2020-2021).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βάσιος Γεώργιος, Επίκ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 41.000 €.


 • «ΤΥΡΕΛΑΙΑ». Δημιουργία λειτουργικών αλειφόμενων τυριών εμπλουτισμένων με εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από τη Δυτική Ελλάδα. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020.
  Δράση: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «Αγροδιατροφή» (Περίοδος Υλοποίησης: 2019-2021).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτελιδάκης Αντώνιος, Επικ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 200.000,00 €.


 • ΕΛΙΑΞΙΑ - Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ελιάς για δημιουργία προστιθέμενης αξία. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020.
  Δράση: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «Αγροδιατροφή» (Περίοδος Υλοποίησης: 2019-2021).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 124.000,00 €.


 • Ερευνητική Δομή AGRICA: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου.
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Περίοδος Υλοποίησης: 2018- 2021).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 747.920,20 €.


 • «BIOCAPROF». Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπο- και παραπροϊόντων της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου προς παραγωγή καροτενοειδών, πρωτεϊνών και καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων.
  Ελληνικό ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Περίοδος Υλοποίησης: 2018-2021).
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Δήμου Χαραλαμπία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Κουτελιδάκης Αντώνιος, Επικ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 200.000,00 €.


 • Αξιολόγηση της επίδρασης της κατάστασης θρέψης στην εξέλιξη της νόσου ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας.
  Ερευνητικό πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ 2016-2020, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Περίοδος Υλοποίησης: 2016-2020).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαγκίνης Κων/νος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 24.000 €.


 • Επαλήθευση της ευεργετικής ιδιότητας των εμπλουτισμένων με ω-3 λιπαρών οξέων προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου.
  Δράση Εθνικής εμβέλειας: «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Για τη Πράξη «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης». (Περίοδος Υλοποίησης: 2012-2014).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 21.196,59 €.Συμμετοχή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) σε άλλους φορείς υποδοχής:


 • Αυτόματο ρομποτικό όχημα για χρήση σε ιχθυοτροφεία - Ποιοτικός έλεγχος ψαριών. Ερευνητικό πρόγραμμα: Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) (Περίοδος Υλοποίησης: 2020-2023).
  Συντονίστρια: Καβαλλιεράτου Εργίνα, Αναπλ. Καθ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, ΠΑ
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Νασοπούλου Κωνσταντίνα, Επίκ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 922.625,00 €.


 • Terra Lemnia - Λημνία Γη - Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα της Λήμνου.
  Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα MAVA (Περίοδος Υλοποίησης: 2019-2020).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθ. ΤΕΤΔ, ΠΑ.
  Χρηματοδότηση: 39.300,00 €.